Hírek

Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.10.05.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 114. §-a értelmében, a korlátolt felelõsségû társaság törzstõkéje, vagyis jegyzett tõkéje, az egyes tagok törzsbetéteinek összességébõl áll. A törzstõke összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál.

Ezen törzstõke-minimum 2007. szeptember 1-tõl lépett hatályba, a 2007. évi LXI. törvény 35.§-a értelmében. A törvény indoklása szerint, az Európai Unióhoz nem régiben csatlakozott országokhoz igazítottuk ezzel a tõkeminimumot, segítve ezzel a piacra lépés követelményeinek teljesíthetõségét.

A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból áll. Ez utóbbi az apport. A tagok törzsbetétei különbözõ mértékûek lehetnek. Az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Minden tagnak egy törzsbetéte van, de egy törzsbetétnek több tulajdonosa is lehet.

Az egyes tagok a nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok fogadják el. Ha a tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál nem vettek igénybe könyvvizsgálót vagy más szakértõt, úgy meg kell határozniuk, hogy milyen szempontok alapján történt meg a hozzájárulás értékelése. Ezen nyilatkozatukat be kell nyújtaniuk a cégbírósághoz.

A nem pénzbeli hozzájárulást, vagyis az apportot, nem kell már alapításkor teljes egészében rendelkezésre bocsátani, de a végsõ határidõ idõpontját a társasági szerzõdésben kell szabályozni, és a hozzájárulásokat a társaság cégbejegyzésétõl számított három éven belül legkésõbb rendelkezésre kell bocsátani.

A törvény nem ír elõ kötelezõ készpénz-apport arányt. Ebbõl az következik, hogy kizárólag apporttal is lehet korlátolt felelõsségû társaságot alapítani. (Csak azt nem tudom, hogy ilyenkor mibõl finanszírozzák az alakulás költségeit. Vigyázat, a tagi kölcsönhöz igazolható fedezet szükséges!) Ha azonban a nem pénzbeli hozzájárulás értéke eléri a törzstõke felét - vagy annál több - akkor ezt már alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

Vigyázat, mert vannak olyan esetek, amikor a társaság irányában, a tag felelõssége korlátlanná válik, illetõleg bizonyos esetekben a társaság megszûnését követõen a tag korlátlan felelõssége következik be. Így például a tag 5 éves jogvesztõ határidõn keresztül helytállni tartozik a gazdasági társaság irányában azért, hogy az apportja a társasági szerzõdésben megjelölt értéket eléri, illetõleg az nem alacsonyabb érték, mint amelyet a társasági szerzõdésben feltüntettek. Az apportot szolgáltató taggal együtt, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek azok a tagok is, akik a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatáskori értékét a ténylegesnél magasabb értéken fogadták el a társasági szerzõdésben, vagyis túlértékelték az apportot. Azok a tagok, akik a társaság jelentõs érdekeit nyilvánvalóan sértõ taggyûlési határozatot hoztak, szintén korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben az abból eredõ károkért.

Kivételes esetben a tag felelõsséggel tartozhat a társaság hitelezõinek irányába is. Felel a megszûnt társaság tartozásaiért az a tag, aki a társaság elkülönült jogi személyiségével, illetõleg saját korlátolt felelõsségével visszaélt.

Ezt az elõírást a jogászok felelõsség-átviteli szabálynak nevezik. Eszerint, ha a tagok a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek, vagy ha a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni. Ez csak példálózó felsorolás a törvényben, amely kiegészül a 13. § (4) bekezdésére való hivatkozással, tehát azzal az esettel, amikor valamelyik tag, nem pénzbeli hozzájárulását a szolgáltatáskori értéket meghaladó értéken szolgáltatja, illetve a többi tag azt - tudomása ellenére - a szolgáltatáskori értéket meghaladó értéken fogadja el.

Amennyiben a tag a társaságban közvetlenül vagy közvetve (itt gondoljunk a hozzátartozókra is!) a szavazatok legalább 75%-val rendelkezik, a társaságra nézve hátrányos üzletpolitikát folytat, és ennek következtében a hitelezõk irányában a kötelezettségek teljesítését jelentõsen veszélyezteti, a hitelezõk kérelmére a cégbíróság kötelezheti a minõsített többséggel rendelkezõ tagot, biztosíték adására, illetõleg vele szemben törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazhat. Ha pedig az ellenõrzött társaság felszámolásra kerül, szintén a hitelezõknek a felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság megállapíthatja a minõsített befolyással rendelkezõ tag korlátlan és teljes felelõsségét.

A zártkörûen mûködõ gazdasági társaságokat, vagyis a kft.-t és a zrt.-t hívjuk ellenõrzött társaságnak, hiszen ezekben a cégekben a társasági szerzõdés elõírásaival a tulajdonosok ellenõrzésük alatt tartják a vállalkozást, annak tulajdonosi szerkezetét. Például elõvásárlási joggal élnek a tulajdonrészek vonatkozásában.

A minõsített többséggel rendelkezõ tag az ellenõrzött társaságban - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatoknak legalább 75%-ával rendelkezik.

A korlátolt felelõsségû társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság javára befizették. Ha a pénzbeli hozzájárulások teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét a társasági szerzõdésben kell meghatározni. A társaság cégbejegyzésétõl számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni. A cégbejegyzést követõen az egyes vagyoni hozzájárulások teljesítésének megtörténtét az ügyvezetõ köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

A társaság bejegyzését követõen a tagok jogait, és a társaság vagyonából õket megilletõ hányadot az üzletrész testesíti meg. A társasági szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékû üzletrészhez azonos tagsági jogok fûzõdnek, a társasági szerzõdés azonban egyes üzletrészeket a többiekétõl eltérõ tagsági jogokkal ruházhat fel.

Tehát a társasági szerzõdésben megállapodhatnak, hogy egyes üzletrészeket a többiekétõl eltérõ tagsági joggal ruházzanak fel. Ezek az ún. különjogos üzletrészek, ami azt jelenti, hogy a valamennyi tagot megilletõ alapvetõ vagyoni és szervezeti jogon felül, többlet jogot biztosít valamilyen szempontra való tekintettel a társaság egy megadott tagjának. Így például, a törzsbetétjéhez képest magasabb összegû osztalékot fog kapni, vagy többletszavazati jog illeti meg, vagy megadott kérdésben csak az õ hozzájáruló szavazatával lehet pozitív döntést hozni. E különjogok biztosításánál arra kell figyelemmel lenni, hogy a többletjog biztosítása ne ütközzön a törvény más rendelkezésébe.


 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...